2022 Sirkü & Haber & Duyuru

"2022/127" - 2022-12-29

GVK Geçici 67'de Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresinin 30/06/2023 Tarihine Uzatılması Hak.

"2022/126" - 2022-12-29

Sigorta Prim Teşvikinin 31.12.2023’e Uzatılması Hak.

"2022/125" - 2022-12-28

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Terkini Hak.

"2022/124" - 2022-12-28

2023 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Hak.

"2022/123" - 2022-12-22

2023 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Ücret Tutarı Hak.

"2022/122" - 2022-12-22

1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2022/121" - 2022-12-21

6584 Sayılı CK, Eğlence Vergisi Nispetleri Hak.

"2022/120" - 2022-12-21

2023 Yılı MTV Artış Oranı Hak.

"2022/119" - 2022-12-21

6583 Sayılı CK, KDVK Geç. Md. 39 Süre Uzatımı Hak.

"2022/118" - 2022-12-20

KKM Hesapları Açma Süre Uzatımı Hak.

"2022/117" - 2022-12-19

Ar-Ge İndirimi, Teknokent Kazanç İstisnası Hak.

"2022/116" - 2022-12-19

Yeniden Değerleme Hesaplama Aracı Hak.

"2022/115" - 2022-12-16

Konaklama Vergisi Hak.

"2022/114" - 2022-12-06

Yemek Bedellerine İlişkin SGK Genelgesi Hak.

"2022/113" - 2022-12-03

Form Ba - Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu Hak.

"2022/112" - 2022-12-02

2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri Hak.

"2022/111" - 2022-11-02

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/110" - 2022-11-30

2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hak.

"2022/109" - 2022-11-28

7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

"2022/108" - 2022-11-25

Tahsilat Genel Tebliği Hak.

"2022/107" - 2022-11-24

2022 Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2022/106" - 2022-11-24

Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıklarının Yeniden Belirlenmesi Hak.

"2022/105" - 2022-11-14

Yemek Yardımı İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/104" - 2022-11-11

İndirimli Oran KDV İade Talep Süresi Hak.

"2022/103" - 2022-11-11

Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri Hak.

"2022/102" - 2022-11-09

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

"2022/101" - 2022-11-08

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/100" - 2022-10-31

321 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hak.

"2022/099" - 2022-10-31

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/098" - 2022-10-31

30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması Hak.

"2022/097" - 2022-10-24

Kredi Sınırlamasına İlişkin BDDK Kararı Hak.

"2022/096" - 2022-10-06

2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar Hak.

"2022/095" - 2022-10-05

Yararlanılan Ar-Ge ve Tasarım İndirimi veya Teknokent Kazanç İstisnasına İlişkin Fon Uygulaması Hak.

"2022/094" - 2022-10-03

2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2022/093" - 2022-09-27

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin VUK Tebliği Hak.

"2022/092" - 2022-09-12

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği Hak.

"2022/091" - 2022-09-12

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Düzenlenme Süresine İlişkin Değişiklik Hak.

"2022/090" - 2022-09-06

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Hak.

"2022/089" - 2022-09-02

E-ihracat Destekleri Hak.

"2022/088" - 2022-08-17

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarında Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hak.

"2022/087" - 2022-08-10

Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/086" - 2022-08-05

Haksız Çıkma Zammının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hak.

"2022/085" - 2022-07-27

KKM Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisna Süre Uzatımı Hak.

"2022/084" - 2022-07-27

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırlarına İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/083" - 2022-07-27

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/082" - 2022-07-27

Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkartılması Hak.

"2022/081" - 2022-07-28

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2022/080" - 2022-07-21

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Hak.

"2022/079" - 2022-07-21

Gecikme Zammı Oran Artışı Hak.

"2022/078" - 2022-07-21

Tecil Faizi Oran Artışı Hak.

"2022/077" - 2022-07-20

2022/İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2022/076" - 2022-07-13

Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek ve Ulaşım Bedelleri Hak.

"2022/075" - 2022-07-13

Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı Hak.

"2022/074" - 2022-07-07

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Hak.

"2022/073" - 2022-07-06

Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatlarının KKM Kapsamına Alınabilmesine Yönelik Düzenleme Hak.

"2022/072" - 2022-07-06

2022/2.Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları Hak.

"2022/071" - 2022-07-06

7417 Sayılı Torba Kanun Hak.

"2022/070" - 2022-07-05

7417 Sayılı Torba Kanunun Vergi Düzenlemeleri ve Yeni Varlık Barışı Uygulaması Hak.

"2022/069" - 2022-07-05

Kıdem Tazminatı Tavanı Hak.

"2022/068" - 2022-07-02

01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı Hak.

"2022/067" - 2022-06-27

GVK Md.67 İndirimli Stopaj Oran Uygulama Süre Uzatımı Hak.

"2022/066" - 2022-06-27

Kredi Kullanımına Döviz Varlığı Sınırı Getirilmesine İlişkin BDDK Kararı Hak.

"2022/065" - 2022-06-27

2022 Yılı Mali Tatil Hak.

"2022/064" - 2022-06-24

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Hak.

"2022/063" - 2022-06-21

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih 30 Haziran 2022

"2022/062" - 2022-05-31

Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

"2022/061" - 2022-05-31

31/05/2022 Tarihine İlişkin Hatırlatmalar Hak.

"2022/060" - 2022-05-31

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ Hak.

"2022/059" - 2022-05-31

İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Düzenlemeleri İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hak.

"2022/058" - 2022-05-31

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hak.

"2022/057" - 2022-05-31

7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

"2022/056" - 2022-05-31

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/055" - 2022-05-27

Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin Düzenlemeler Hak.

"2022/054" - 2022-05-26

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/053" - 2022-05-26

5015 Sayılı Kanun ile 5307 Sayılı Kanun Kapsamında Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanların Teminat Verme Süresinin Uzatılması Hak.

"2022/052" - 2022-05-18

Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV'nin Ödenmiş Olması Şartının Kaldırılması Hak.

"2022/051" - 2022-05-16

Yeniden Değerlemeye İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/050" - 2022-05-16

İhracatçı ile Üreticiye Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/049" - 2022-05-13

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

"2022/048" - 2022-05-11

Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri Hak.

"2022/047" - 2022-05-11

Vergi Levhası Hak.

"2022/046" - 2022-05-11

e-Defter Beratları ve İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanları Hak.

"2022/045" - 2022-04-27

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hak.

"2022/044" - 2022-04-25

31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları Hak.

"2022/043" - 2022-04-21

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Hak.

"2022/042" - 2022-04-21

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Hak.

"2022/041" - 2022-04-19

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirilmesi Hak.

"2022/040" - 2022-04-18

İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/039" - 2022-04-15

7394 Sayılı Kanun Hak.

"2022/038" - 2022-04-08

Kur Korumalı Mevduat İle İlgili Düzenleme Hak.

"2022/037" - 2022-04-05

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Hak.

"2022/036" - 2022-04-05

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Hak.

"2022/035" - 2022-04-01

Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması Hak.

"2022/034" - 2022-03-29

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hak.

"2022/033" - 2022-03-28

Yeni Kanun Teklifi Hak.

"2022/032" - 2022-03-25

Fiziki Altın Varlıkların Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Tebliğ Hak.

"2022/031" - 2022-03-25

TL'ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0 (Sıfır) Oranında BSMV Uygulanması Hak.

"2022/030" - 2022-03-25

TL'ye Dönüşüm ve YUVAM Hesabı Tebliğlerinde Yapılan Değişiklik Hak.

"2022/029" - 2022-03-07

Tüzel Kişilere 3 Aylık Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Açabilme İmkanı ve KKM Hesaplarının Vade Sonunda Yenilebilmesine Yönelik TCMB'ye Yetki Verilmesi Hak.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları